top of page

Huurvoorwaarden
E-scooter huren

Op alle overeenkomsten met Eteamscooters voor zowel kleine als groepsreservaties al dan niet in bedrijfsverband en dit voor zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn de volgende huurvoorwaarden van toepassing. Het in gebruik nemen van het gehuurde goed impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud ervan.

 

VERKLARING TERMEN

Onder de verhuurder wordt verstaan : Eteamscooters

Onder het gehuurde goed wordt verstaan : Scooter(s) Zeus en/of Nuovo met toebehoren waaronder dat zijn : de gsm houder/lader, de helmen, afstandsbediening alarm,  topkoffer en alle benodigde boorddocumenten. Onder de huurder(s) wordt verstaan : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit bij ondertekening en de feitelijke bestuurder is van het voertuig. Is de huurder een rechtspersoon dan dient de natuurlijke persoon die de rechtspersoon conform de statuten kan en mag vertegenwoordigen en dus verantwoordelijk is, het betreffende document te ondertekenen.

Onder groep wordt verstaan : zowel privé, verenigingen als in bedrijfsverband.

Onder reservatiedatum wordt verstaan : de dag (en) dat het gehuurd goed wordt gebruikt.

BIJ ONDERTEKENEN

De ondertekenende huurder(s) vermeld op de huurovereenkomst/factuur erkennen voorafgaande aan de huurperiode kennis te hebben genomen alsook deze persoonlijk te hebben ontvangen, gelezen en begrepen en alsmede door reservatie en/of deelname ook akkoord te gaan met deze huurvoorwaarden van verhuurder.

Deze voorwaarden op de website liggen in afdrukte versie waar Eteamscooters gevestigd is en worden ter inzage aangeboden. Deze zijn ook beschikbaar op verplaatsing.

 

BESTUURDER, LEEFTIJD, RIJBEWIJS en IDENTITEIT

De huurder(s) die bestuurder is moet minimum 21 jaar oud zijn, mag geen ontzetting tot stuur hebben opgelopen en is in het bezit van een geldig rijbewijs. De bestuurder moet gedomicilieerd zijn in België, Nederland of Luxemburg. Dit conform de door de verzekeringsmaatschappij extra opgelegde modaliteiten.

Om met een bromfietsklasse B te rijden is een rijbewijs A3 vereist. Dit betekent alle bromfiets rijbewijzen uitgeschreven voor April 2013. Voor rijbewijzen uitgeschreven na April 2013 dient men een rijbewijs categorie AM te hebben. Bezit je een rijbewijs B dan mag je eveneens met een bromfiets klasse B rijden. Als je bent geboren vóór 15/02/1961, dan is een rijbewijs AM niet nodig. Voorlopige rijbewijzen AM en B worden in geen geval toegelaten!

 

Huurder(s) dient op eenvoudig verzoek van de verhuurder zich ter controle vooraf te legitimeren met een geldig rijbewijs. Daarnaast dient de huurder(s) ook een geldige identiteitskaart bij zich te hebben tijdens de huurperiode wat erop wijst dat deze persoon is ingeschreven in het rijksregister

van natuurlijke personen en waarmee men zich kan identificeren om identiteit, nationaliteit, leeftijd,

te bewijzen bij eventuele politiecontrole.

Van beide legitimatie documenten wordt het nummer genoteerd en waarbij naam, woonplaats en handtekening zullen geplaatst worden. De verhuurder is ook bevoegd om een kopie/foto te maken van rijbewijs en/of identiteitskaart in verband met de verzekering bij eventueel ongeval.

Alle e-scooters die Eteamscooters te huur stelt vallen onder de categorie klasse B. Dus in ons geval tweewielige voertuigen met een 1500w of 2000w elektrische motor en die, naar bouw en motorvermogen, niet sneller rijden dan 45 km/u op een horizontale weg.

Kinderen worden toegelaten vanaf 5 jaar.

PLAATS VAN VERHUUR

Wij hebben een vaste vertrek locatie en dat is degene waar Eteamscooters gevestigd is, Steenweg Op Rijkevorsel 22, 2330 Merksplas.

 

VOOR VERTREK

Bij aflevering van de scooter(s) worden mondeling de gebruikers- en veiligheidsaspecten alsmede de werking van het voertuig doorgenomen. De gebruiksvoorwaarden en afspraken alsmede alle door verhuurder gegeven instructies dienen direct, onverwijld en onverkort door de huurder(s) te worden opgevolgd en uitgevoerd.

De huurder(s) dient voor zijn vertrek de staat van het gehuurde goed te controleren, alsook de boorddocumenten, nummerplaat, chassisnummer, enzovoort. De huurder(s) erkent het omschreven gehuurde goed in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen.

Elk voertuig is voorzien van de vereiste documenten. Deze documenten mogen in geen enkel geval van het voertuig gescheiden worden.

Men vertrekt met 2 volledig opgeladen batterijen en deze zijn in de prijs inbegrepen ( verbruik ongeveer 80 km bij een snelheid van 30 km/u). Vanaf de 3 de extra batterij zijn de kosten voor rekening van de huurder(s). Een 3de batterij bij huren moet vooraf aangegeven worden door de huurder(s) . Bij terug inleveren dienen de batterijen niet opgeladen  te worden!

De wegcode stelt dat een kind tot 8 jaar moet vervoerd worden in een geschikt kinderbeveiligingssysteem. Dat wordt door ons beschikbaar gesteld op eigen risico. Het is uitdrukkelijk verboden en tegen de Belgische Verkeerswetgeving om kinderen tussen de bestuurder en het stuur op de voetplaat te laten staan tijdens het rijden! Bij een mogelijk ongeval of letsel zullen de kosten niet verhaald kunnen worden op onze BA-verzekering en is de bestuurder van dat moment volledig aansprakelijk voor alle mogelijke kosten die kunnen voortkomen uit dit of ander onverantwoord rijgedrag.

 

Conform de Belgische verkeerswetgeving is het dragen van een helm tijdens het besturen van een e-scooter van zowel klasse A als B verplicht. De verhuurder voorziet helmen met de vereiste EU

-keuring. Bij inbreuken op de wetgeving zoals o.a. het niet of niet correct dragen van de helm tijdens het rijden en daaruit vloeiende boetes of verwondingen neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich en zijn alle mogelijke kosten voor rekening van de huurder(s).

Het genot van lichte kledij weegt niet op tegen het risico op zware verwondingen bij een ongeval of zelfs een kleine valpartij. Zo dient men dan ook rekening te houden met de juiste kledingkeuze en schoeisel tijdens het gebruik van de e-scooter. Handschoenen, een jas met lange mouwen, een lange broek en schoenen die de enkels beschermen zijn geen verplichting maar ook geen overbodige voorzorgsmaatregelen.

Het huren van een e-scooter geschiedt dan ook volledig op eigen risico. Verhuurder is voor het niet nemen van welke voorzorgsmaatregelen dan ook niet aansprakelijk. Huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade voor welke vorm van schade of letsel dan ook ontstaan gedurende de huurperiode welke door of vanwege huurder met het gehuurde goed aan zichzelf en/of aan derden en/of (persoonlijke) goederen wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren voor welke vorm van schade of letsel dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan eender welke persoon en/of (persoonlijk) goed en zijn alle mogelijke kosten volledig voor eigen rekening.

Onze klasse B e-scooters halen een maximumsnelheid van 45 km/u. Ze mogen op het fietspad rijden op wegen waar de maximaal toegelaten snelheid 50 km/u is of wanneer anders aangeduid staat. Maar ze moeten op het fietspad op wegen waar het verkeer sneller mag dan 50 km/u of wanneer anders aangeduid en dit dus buiten de bebouwde kom. Wanneer er geen fietspadmarkering of aanduiding is, dan rijdt men op de rijweg. Het spreekt voor zich dat ze de andere weggebruikers niet in gevaar mogen brengen. Ook dient men zich aan de snelheid te houden bv daar waar 30 km/h staat aangegeven. “Wees een heer in het verkeer!”

Dieren meenemen is uitgesloten!

 

BETALING

Alle gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW.

De prijzen zijn dezelfde voor professionele en particuliere klanten. Er worden geen kortingen toegewezen. Doorheen het seizoen worden er eventueel acties aangeboden.

Voor een definitieve bevestiging via mail van reservatie al dan niet met arrangement dient het overeengekomen bedrag vooraf betaald te worden, tenzij anders vermeld in voorafgaande mail die u krijgt na reservatie. Dit geldt ook in het geval van een cadeaubon.

Bij een correcte tijdige betaling zullen er voldoende voertuigen beschikbaar zijn.

Wanneer er geen betaling is gebeurd op de vooropgestelde datum bent u dan ook uw reservatie kwijt wanneer wij op dat moment de gevraagde e-scooters of een aantal ervan zouden kunnen verhuren aan anderen. Wanneer dit voorvalt bij laattijdige betaling zullen wij dan ook het bedrag terug overschrijven naar u. Het aanbod van het gevraagde arrangement zal dan ook onherroepelijk geschrapt worden.

 

 

Bij gebreke van betaling zelf is de verhuurder niet verantwoordelijk voor ongewilde vergissingen bij het reserveren of voor overmacht van welke aard dan ook waardoor de verhuring niet kan doorgaan. De verhuurder zal hiervoor nooit een financiële vergoeding opgelegd kunnen worden.

Reservatie is steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Zonder voorgaande reservatie dient het totaalbedrag van de huurprijs en eventuele andere betaald te worden voor vertrekken ter plaatse op de dag zelf.

De huurder(s) dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst inclusief borg betaald te hebben.

De huurprijs omvat niet alle mogelijke kosten van reparatie van het gehuurde goed en/of huurderving en/of de reinigingskosten dit ten gevolge van slecht gebruik, onoordeelkundig gebruik, opzet en oneigenlijk gebruik door de huurder. De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde goed en blijft in alle gevallen, ongeacht de omstandigheid volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem en voor alle schade aan de gehuurde goederen van de verhuurder, hoe ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld door de huurder of van derden. En zullen deze kosten, administratieve kosten en de daaruit ontstane huurderving volledig verhaald worden op de huurder. Een verzekering van persoonlijke bezittingen van de huurder(s) is tevens niet inbegrepen.

WAARBORG

Middels reservering gaat u ook akkoord met de waarborg voor het gehuurde goed.

De huurder(s) verbindt er zich toe om bij de aanvang van de huur tot zekerheid van het nakomen van zijn verbintenissen, zoals bepaald in deze voorwaarden, een waarborg in handen te stellen van de verhuurder.

Per scooter met toebehoren dient men een waarborg te betalen, hetgeen courant is in de verhuursector. Dit om eventuele schade aan het gehuurde goed te dekken. Voor de 1ste scooter bedraagt de waarborg 375 euro, daarna 250 euro per scooter. Vanaf 4 scooters bedraagt de waarborg maximum 1125 euro.

Je kan de waarborg vooraf bij reservering via overschrijving of op de dag van verhuur contant of met een kredietkaart betalen. Bij inleveren zonder enige schade en in dezelfde staat als waarin het gehuurde goed is geleverd krijg je de waarborg volledig terugbetaald op de wijze als waarop betaald is.

De contant of overgeschreven betaalde waarborg dekt de herstelkosten of wanneer borg voldaan met Visa of Mastercard de betaling van de herstelkosten alsook de vervanging of huidige nieuw aankoopwaarde in geval van schade waarbij ook enkel zichtbare schade meegerekend wordt ongeacht (dit op scooteronderdelen, gsm houder/lader, helm, kinderzitje, picknickmand e.a.), ontbrekende onderdelen, verlies en diefstal van onderdelen en andere kosten ten laste van de huurder.

De verhuurder is gerechtigd door de huurder(s) om het contant betaalde bedrag en/of overgeschreven bedrag van de borg en/of de som van alle waarborgsommen betaald door de huurders die deel uitmaken van dezelfde groep indien nodig geheel of gedeeltelijk aan te wenden als vergoeding voor de gemaakte kosten en/of schade of vervanging ter waarde van de huidige nieuwe aankoopwaarde van het beschadigde of gestolen goed.

 

Mocht het totaalbedrag van de ingehouden borg van alle gezamenlijke huurders samen niet toereikend zijn om de gehele schade te bekostigen dan zijn alle meerkosten volledig ten laste van de betreffende huurder.

Wanneer de borg voldaan is met Visa of Mastercard dan is de verhuurder gerechtigd door de huurder(s) om deze borg en/of de som van alle waarborgsommen betaald door de huurders die deel uitmaken van dezelfde groep indien nodig geheel of gedeeltelijk blijvend te blokkeren totdat

alle gemaakte kosten en/of schade of vervanging ter waarde van de huidige nieuwe aankoopwaarde van het beschadigde of gestolen goed voldaan zijn door de betreffende huurder.

Het inhouden of blokkeren van deze waarborg blijft dus van kracht ongeacht of dit na de definitieve uitspraak van de bevoegde rechtbank is bij discussie over het al dan niet in het recht zijn bij ongeval of andere geschillen. Of tot na het standpunt van de verzekeringsmaatschappij.

In alle gevallen zal er geen betrokkenheid zijn van de verhuurder bij onderling geschil tussen huurders over de totale ingehouden waarborgsom en elke eis tot schadevergoeding door de huurder(s) is dan ook uitgesloten.

CADEAU BONNEN

De "cadeaubon” is tot een jaar na uitschrijvingsdatum geldig en overdraagbaar aan derden. Na de einddatum vervalt de bon definitief en kunnen er geen enkele rechten meer aan ontleend worden

Cadeaubonnen worden voor opgestuurd te worden : ingevuld, geregistreerd en opgeslagen.

De bon staat dan op naam en is genummerd. Eenzelfde bon uitgeschreven op een bepaalde dag voor een bepaalde persoon zal nooit in dubbel bestaan, dit om fraude door diefstal of andere onwetmatige verkregen toestanden tegen te gaan. Wijzelf zijn niet verantwoordelijk voor deze onwetmatige verkregen toestanden. Steeds dient de originele bon voorgelegd te worden, een kopie wordt in geen enkel geval aanvaard.

GOED WEER GARANTIE

Toevallig slecht weer? Geen nood! Wij geven steeds een goed weer garantie. Een klein beetje regen zal de pret zeker niet drukken, let wel op dat een regenbui tot het Belgische weerpatroon behoort en niet als extreem beschouwd wordt, maar een hele dag aanhoudende regen wel. Dus wanneer de weersomstandigheden te ongunstig zijn kan je natuurlijk annuleren. Hoe dit geregeld wordt is afhankelijk of je een reservatie zonder of met arrangement hebt.

 

Zonder een arrangement

De reservatie vervalt niet door deze te annuleren en kan je gewoon een andere datum binnen het jaar kiezen en dit volgens beschikbaarheid. Wanneer er geen datum binnen het jaar passend is dan ontvang je een "goed weer bon” ter waarde van de reservatie, dewelke overdraagbaar is aan derden. Wanneer een datumaanpassing of een goed weer bon niet passend zijn dan zal je het reservatiebedrag terugkrijgen. Dit alles dient wel steeds in samenspraak met Eteamscooters te gebeuren.

Met een arrangement

Tot 7 dagen voor de geplande datum kan u wanneer de weersomstandigheden heel ongunstig      voorspeld worden kosteloos annuleren zonder administratieve kost en vervalt de reservatie niet.

Je kan gewoon een andere datum binnen het jaar kiezen. Dit is in samenspraak met de partner van         deze betreffende aanvulling. Indien deze betreffende aanvulling niet te verleggen is naar een datum    passend voor alle partijen dan gebeurd een terugbetaling van deze betreffende aanvulling. Dit is onder voorbehoud van de voorwaarden van de partner van deze betreffende aanvulling.

Voor het e-scooter rijden ontvang je wanneer er geen datum binnen het jaar passend is een"goed weer bon” ter waarde van het e-scooter rijden.

Dit alles dient wel steeds in samenspraak met Eteamscooters te gebeuren.

 

Bij niet tijdig annuleren bij slecht weer en met een arrangement

Bij niet tijdig annuleren met arrangement behouden wij het recht om een administratieve onkost van 5 euro per scooter aan te rekenen. Je ontvangt alsnog een "goed weer bon” voor het scooter rijden op zich. Het resterende bedrag, dat wordt verminderd met onze administratieve onkost en ook nog eens te verminderen met de eventuele onkostenvergoeding en/of bederf van inkomsten van onze partners die voor de gekozen aanvulling instaan en wat dus steeds onder voorbehoud van hun voorwaarden is, zal terugbetaald worden.

De "goed weer bon” is tot een jaar na uitschrijvingsdatum geldig en overdraagbaar aan derden. Na de einddatum vervalt de bon definitief en kunnen er geen enkele rechten meer aan ontleend worden.

ANNULATIE, WIJZIGING of VERPLAATSING VAN RESERVATIE MET ALS ANDERE REDENEN DAN SLECHT WEER

Dit is voor elke reservatie geldend, ongeacht het aantal e-scooters en deelnemers. Dus ook voor reserveringen gebeurd binnen de vooropgestelde meldtermijn.

Zonder een arrangement

tot 21 dagen voor de reservatiedatum

 

-Verzoeken tot gehele annulering zijn kosteloos en zal de terugbetaling binnen de 5 bankdagen gebeuren na correcte melding hiervan.

-Bij wijzigingen in het aantal e-scooters of deelnemers is dit kosteloos en zal de terugbetaling van

 

het tegoed, dus het reservatiebedrag verminderd met het verrekende bedrag van de betreffende wijzigingen gebeuren binnen de 5 bankdagen na reservatiedatum.

-Verplaatsingen van reservaties zijn kosteloos en steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid. Alle verplaatsingen van reservaties moeten binnen hetzelfde seizoen gebeuren, verplaatsen naar volgend jaar kan dus niet. Indien men geen geschikte datum meer vindt wordt de reservatie kosteloos geannuleerd.

 

 

tot 14 dagen voor de reservatiedatum

 

-Bij annulering zal de terugbetaling van het tegoed, dus het reservatiebedrag van dat moment verminderd met het verschuldigde bedrag wat 25 % van het oorspronkelijke reservatiebedrag bedraagt, gebeuren. Terugbetaling gebeurd binnen de 5 bankdagen.

-Bij wijzigingen in het aantal e-scooters zal de terugbetaling van het tegoed verminderd met 25% van de gereserveerde oorspronkelijke huurwaarde per geannuleerde/gewijzigde scooter, terugbetaald worden. Terugbetaling gebeurd binnen de 5 bankdagen na reservatiedatum. Wijzigingen in het aantal deelnemers blijft dus kosteloos.

-Verplaatsingen van reservaties zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid. Alle verplaatsingen van reservaties moeten binnen hetzelfde seizoen gebeuren, verplaatsen naar volgend jaar kan dus niet. Indien men geen geschikte datum meer vindt dan wordt een “te goed bon “van het totale reservatiebedrag van dat moment opgemaakt

 

tot 7 dagen voor de reservatiedatum

 

-Bij annulering zal de terugbetaling van het tegoed, dus het reservatiebedrag van dat moment verminderd met het verschuldigde bedrag wat 50% van het oorspronkelijke reservatiebedrag bedraagt, gebeuren. Terugbetaling gebeurd binnen de 5 bankdagen.

-Bij wijzigingen in het aantal e-scooters zal de terugbetaling van het tegoed verminderd met 50% van de gereserveerde oorspronkelijke huurwaarde per geannuleerde/gewijzigde scooter, terug betaald worden. Terugbetaling gebeurd binnen de 5 bankdagen na reservatiedatum. Wijzigingen in het aantal deelnemers blijft dus kosteloos.

-Verplaatsingen van reservaties zijn niet meer mogelijk, iemand anders hebben wij misschien moeten weigeren, en gelden als een annulering.

tot 2 dagen voor de reservatiedatum

 

-Bij annulering is er geen terugbetaling.

-Bij wijzigingen in het aantal e-scooters en wijzigingen in het aantal deelnemers is er geen terugbetaling.

-Verplaatsingen van reservaties zijn niet meer mogelijk en gelden als een annulering.

Met een arrangement

tot 28 dagen voor de reservatiedatum

 

-Verzoeken tot gehele annulering zijn kosteloos en zal de terugbetaling binnen de 5 bankdagen gebeuren na correcte melding hiervan.

-Bij wijzigingen in het aantal e-scooters of deelnemers is dit kosteloos en zal de terugbetaling van het tegoed, dus het reservatiebedrag verminderd met het verrekende bedrag van de betreffende wijzigingen gebeuren binnen de 5 bankdagen na reservatiedatum.

-Verplaatsingen van reservaties zijn kosteloos en steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid. Alle verplaatsingen van reservaties moeten binnen hetzelfde seizoen gebeuren, verplaatsen naar volgend jaar kan dus niet. Indien men geen geschikte datum meer vindt wordt de reservatie kosteloos geannuleerd.

tot 21 dagen voor de reservatiedatum

 

-Bij annulering zal de terugbetaling van het tegoed, dus het totale reservatiebedrag van dat moment verminderd met het verschuldigde bedrag wat 15% van het totale oorspronkelijke reservatiebedrag bedraagt, gebeuren. Terugbetaling gebeurd binnen de 5 bankdagen.

-Bij wijzigingen in het aantal e-scooters zal de terugbetaling van het tegoed verminderd met 15% van de gereserveerde oorspronkelijke huurwaarde per geannuleerde/gewijzigde e-scooter, terugbetaald worden. Terugbetaling gebeurd binnen de 5 bankdagen na reservatiedatum. Wijzigingen in het aantal deelnemers blijft dus kosteloos.

-Verplaatsingen van reservaties zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid. Alle verplaatsingen van reservaties moeten binnen hetzelfde jaar gebeuren, verplaatsen naar volgend jaar kan dus niet. Dit is in samenspraak met de partner van deze betreffende aanvulling. Indien deze betreffende aanvulling niet te verleggen is naar een datum passend voor alle partijen dan gebeurd een terugbetaling van deze betreffende aanvulling. Dit is onder voorbehoud van de voorwaarden en eventuele vergoeding van de partner van deze betreffende aanvulling. Voor het e-scooter rijden ontvang je wanneer er geen datum binnen het jaar passend is een "te goed bon” ter waarde van het e-scooter rijden.

 

 

tot 14 dagen voor de reservatiedatum

 

-Bij annulering zal de terugbetaling van het tegoed, dus het totale reservatiebedrag van dat moment verminderd met het verschuldigde bedrag wat 25% van het totale oorspronkelijke reservatiebedrag bedraagt, gebeuren. Terugbetaling gebeurd binnen de 5 bankdagen.

-Bij wijzigingen in het aantal e-scooters zal de terugbetaling van het tegoed verminderd met 25% van de gereserveerde oorspronkelijke huurwaarde per geannuleerde/gewijzigde e-scooter, terugbetaald worden. Terugbetaling gebeurd binnen de 5 bankdagen na reservatiedatum. Wijzigingen in het aantal deelnemers blijft dus kosteloos

-Verplaatsingen van reservaties zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid. Alle verplaatsingen van reservaties moeten binnen hetzelfde jaar gebeuren, verplaatsen naar volgend jaar kan dus niet. Dit is in samenspraak met de partner van deze betreffende aanvulling. Indien deze betreffende aanvulling niet te verleggen is naar een datum passend voor alle partijen dan gebeurd een terugbetaling van deze betreffende aanvulling verminderd met 25% eventuele onkostenvergoeding en/of bederf van inkomsten van onze partners die voor de gekozen aanvulling instaan en wat dus steeds onder voorbehoud van hun voorwaarden is. Voor het e-scooter rijden ontvang je wanneer er geen datum binnen het jaar passend is een "te goed bon” ter waarde van het e-scooter rijden verminderd met 25% onkosten.

tot 7 dagen voor de reservatiedatum

 

-Bij annulering zal de terugbetaling van het tegoed, dus het totale reservatiebedrag van dat moment verminderd met het verschuldigde bedrag wat 50% van het totale oorspronkelijke reservatiebedrag bedraagt, gebeuren. Terugbetaling gebeurd binnen de 5 bankdagen.

-Bij wijzigingen in het aantal e-scooters zal de terugbetaling van het tegoed verminderd met 50% van de gereserveerde oorspronkelijke huurwaarde per geannuleerde/gewijzigde e-scooter, terug betaald worden. Terugbetaling gebeurd binnen de 5 bankdagen na reservatiedatum. Wijzigingen in het aantal deelnemers blijft dus kosteloos.

-Verplaatsingen van reservaties zijn niet meer mogelijk. Er zal een terugbetaling geschieden van de betreffende aanvulling verminderd met 50% eventuele onkostenvergoeding en/of bederf van inkomsten van onze partners die voor de gekozen aanvulling instaan en wat dus steeds onder voorbehoud van hun voorwaarden is. Voor het e-scooter rijden ontvang je wanneer er geen datum binnen het jaar passend is een "te goed bon” ter waarde van het e-scooter rijden verminderd met 50% onkosten.

tot 2 dagen voor de reservatiedatum

 

-Bij annulering is er geen terugbetaling.

-Bij wijzigingen in het aantal e-scooters en wijzigingen in het aantal deelnemers is er geen terugbetaling.

-Verplaatsingen van reservaties zijn niet meer mogelijk en gelden als een annulering en is er dus geen terugbetaling.

Bij niet aanwezig op de dag van reservatie is er geen terugbetaling.

De "te goed bon” is tot een jaar na uitschrijvingsdatum geldig en overdraagbaar aan derden. Na de einddatum vervalt de bon definitief en kunnen er geen enkele rechten meer aan ontleend worden.

Dus voor u een reservering maakt kijk dan goed na of deze niet in gedrang kan komen zo vermijd u kosten!

Alle meldingen zowel van annuleringen, wijzigingen of aanvraag verplaatsing reservatie zijn slechts geldig via mail en pas na goedkeuring van ons bent u zeker van aanvaarding.

Bij elke correspondentie gelieve dan ook het toegewezen reservatienummer te vermelden. Een mail is immers rechtsgeldig en kan steeds als bewijs voorgelegd worden om misverstanden te vermijden.

 

TE LAAT KOMEN OP DE DAG VAN VERHUUR

Wanneer de huurder(s) te laat komt op het vooraf afgesproken uur op de reserveringsdatum en men de vooropgestelde rit niet kan voldoen door tijdsnood van de huurder(s) zelf of wanneer men afspraken met daarop volgende klanten van de verhuurder in gedrang brengt dan kan men in deze situatie, indien mogelijk en in overeenstemming, er nog voor kiezen om op dat moment een kortere rit te rijden. Er is in alle geval dan ook geen tegoed door de verhuurder verschuldigd.

STOPZETTING VERHUUR OF ANNULERING DOOR DE VERHUURDER

  1. Indien de huurder(s) de verbintenissen van huidige overeenkomst niet nakomt, kan de verhuurder de verhuring onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen en het gehuurde goed onmiddellijk terug in bezit nemen op eender welk tijdstip en ongeacht waar het zich bevindt. De huurder(s) zal in dat geval de volledige huurprijs verschuldigd zijn van de vooraf overeengekomen bepaalde periode en eventuele bijkomstig geplande aanvulling bij het e-scooter rijden. De huurder(s) en kan dan ook geen terugvordering of dergelijke eisen.

  2. De verhuurder is ten allen tijden zonder opgave van redenen gemachtigd de verhuurovereenkomst op te schorten of te annuleren.

HUURPERIODE, AFHALEN EN INLEVERING

Wij bieden zowel lange als korte routes aan en hebben vaste vertrekuren.

Dit kan eventueel aangepast worden op vraag van de huurder en dit in overeenstemming met Eteamscooters, zolang dit binnen de vooropgestelde uren valt.

Inlevering dient te geschieden op de plaats van ophalen en dat is waar Eteamscooters is gevestigd, indien niet anders is overeengekomen.

Bij een vroegtijdig terugbezorgen van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van huurgelden. Bij tijdsoverschrijding van geheel of gedeeltelijk 1de kwartier na de overeengekomen huurperiode geldt een direct te betalen toeslag van 10 euro per scooter. Per daarbij bijkomende heel of gedeeltelijk verstreken kwartier wordt een toeslag van 15 euro per scooter aangerekend. Er is tijd genoeg voorzien zodat men op een aangenaam tempo kan genieten van de rit maar voorgaand regelement om misbruik tegen te gaan.

 

Indien de gehuurde e-scooter(s) niet op tijd binnen de maximaal afgesproken termijn (= het sluitingsuur) bij de verhuurder is teruggebracht, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat er een e-scooter te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, een toeslag van 200 euro per dag verschuldigd bovenop het vooraf overeengekomen huurtarief.

Bij langer gebruik van het gehuurde goed dan overeengekomen, loopt ook de huur automatisch verder en blijven de bepalingen van de huurovereenkomst van kracht.

Meerdaagse verhuur is mogelijk mits correct gemaakte afspraken met Eteamscooters.

Vervoer naar of het ophalen van e-scooter(s) op een locatie naar wens kan na correct gemaakte afspraken met Eteamscooters. De vooraf overeengekomen tijdstippen vermeld via mail dienen dan ook gerespecteerd te worden. Afhankelijk van de afstand worden de vervoerskosten vooraf met de huurder afgesproken. Bij overschrijding van de vooraf overeengekomen los- en/of laadtijdstippen zal de wachttijd van de chauffeur in rekening gebracht worden tegen een tarief van 15 euro per heel of gedeeltelijk versteken kwartier.

 

Indien de verhuurder, door overmacht, het gehuurde goed niet ter beschikking van de huurder kan stellen, kan de verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden volgens artikel 1148 van het burgerlijk wetboek. De verhuurder zal echter alles doen wat mogelijk is om het euvel zo correct mogelijk te verhelpen of een gepast alternatief voorstellen. De verhuurder zal nooit een financiële vergoeding opgelegd kunnen worden.

GEBRUIK VAN HET GEHUURDE

Kort voor en tijdens het berijden van de e-scooter(s) mogen er in die mate geen alcoholische dranken genuttigd zijn/worden die door bij wet (op dat moment van kracht) bepaalde promillage overschrijden en/of drugs of medicijnen genomen zijn/worden die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden door gebruikt ervan.

Huurder(s) dienen zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Belgische en Nederlandse wetgeving en verkeersregels. En verplichten zich om uitsluitend verharde wegen

en fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoordelijke manier met het gehuurde om te gaan en bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat waarin het werd ontvangen, terug af te leveren.

Conform de Belgische Verkeerswetgeving dienen de richtingsaanwijzers steeds gebruikt te worden in situaties waar noodzakelijk is.

Het is ten strengste verboden om:

- niet verlaagde stoep/trottoir banden op en af te rijden

-op onverharde- dan wel veldwegen en bospaden te rijden

-te claxonneren als er zich geen gevaarlijke situatie voordoet

-kort op elkaar te rijden

-met de e-scooter te racen of wedstrijden te houden

-het voertuig op enigerlei wijze technisch aan te passen

  • het voertuig te laten berijden door anderen dan huurder(s)

-het gehuurde goed te gebruiken om te duwen of te slepen

-om zelfklevers op het gehuurde goed aan te brengen

  • de e-scooter zwaarder te belasten dan 180 kg

-alle andere voor zichzelf sprekende niet gereglementeerde acties te ondernemen. Daarbij vertrouwend dat de huurder(s) redelijkerwijs de situatie van zijn handelen als correct zal aanschouwen.

Alle reinigingskosten ten gevolge van het begaan van onverharde- dan wel veldwegen en bospaden worden achteraf in rekening gebracht.

Het is huurder(s) niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de oorspronkelijke overeenkomst tussen verhuurder en huurder(s) geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Huurder dient zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Belgische en Nederlandse wetgeving en verkeersregels, het dragen van een helm is daarbij verplicht.

Elke vorm van verkeersboete door begane overtredingen die ontstaan tijdens het e-scooterhuur overeengekomen periode is voor rekening van de huurder. En deze is dan ook verplicht de verhuurder daarvan in kennis te stellen en op verzoek schriftelijk te bevestigen. Indien dit niet spontaan gebeurd is dient de huurder(s) er dan alsnog ook rekening mee te houden dat er achteraf een boete aan hem of haar in rekening gebracht zal worden. Voor het doorberekenen van ontvangen geldboetes berekent Eteamscooters aan de huurder alle extra administratiekosten met een minimum van 20 euro per boete/overtreding.

DEFECT

Tijdens het gebruik van de e-scooter dient men wanneer waarschuwingslampjes oplichten of er zich technische problemen voordoen de verhuurder direct hiervan op de hoogte gebracht te worden. Respectievelijke telefoonnummers worden bij vertrek meegegeven. De verhuurder zal alles doen wat mogelijk is om het euvel zo snel mogelijk te verhelpen of bijstand te voorzien. Indien het defect is ontstaan buiten toedoen van de huurder(s) en er geen vervangende scooter beschikbaar is, dan heeft men recht op teruggave van dat deel van de huur, omdat men geen optimaal gebruik heeft kunnen maken van de scooter.

De huurder(s) ontlast de verhuurder van elke aansprakelijkheid in geval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen die uit om het even welk defect zouden kunnen voortvloeien, wat ook de oorzaak ervan was. Elke eis tot schadevergoeding door de huurder(s) is dan ook uitgesloten.

SCHADE EN/OF ONGEVAL

Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, de verhuur te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden.

De huurder(s) zal de verhuurder direct in kennis stellen van eender welk ongeval, schadegeval enkelzijdig of met betrokkenheid van een derde partij, vernieling of verdwijning waarbij het gehuurde goed betrokken is.

Huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade voor welke vorm van schade of letsel dan ook ontstaan gedurende de huurperiode welke door of vanwege huurder met het gehuurde goed aan zichzelf en/of aan derden en/of (persoonlijke) goederen wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren voor welke vorm van schade of letsel dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan eender welke persoon en/of (persoonlijk) goed en zijn alle mogelijke kosten volledig voor eigen rekening van de huurder.

De huurder(s) is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem en voor alle schade aan de gehuurde e-scooters of andere zaken van de verhuurder, hoe ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld door de huurder(s) of van derden.

De huurder(s) zal alle hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede vervanging, vernieuwing ongeacht de huidige levensduur van het product op zich, de sleepkosten, expertisekosten en kosten ten gevolge van bederf van inkomsten onmiddellijk vergoeden. Dit dus ten laatste 4 werkdagen na ontvangst van het schadebestek opgemaakt door de hersteldiensten en alle andere facturen zoals daar o.a. kunnen zijn de toebehoren.

De verhuurder zal een schadebestek laten opmaken zodat het voertuig terug in de staat is zoals bij aflevering. Dit schadebestek zal opgemaakt worden bij een hersteldienst enkel aangewezen door hem en zal op basis van de recentste onderdeelprijzen en uurloon, alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen alsook de vervoerskosten.

Het schadebestek is nooit 100% sluitend door de eventuele mogelijkheid van verborgen beschadigingen dewelke niet meteen zichtbaar zijn alsook mechanische schade die bij herstelling duidelijk zijn ten gevolge van een valpartij of hoe ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld door de huurder of derden en zal dan ook in rekening gebracht worden bovenop het bedrag van het schadebestek. Dit schadebestek is eenzijdig en niet betwistbaar door de aansprakelijk gestelde huurder(s).

Bij een schadegeval met derden waarbij de huurder in fout is behoudt de verhuurder ook het recht om de waarborg deels aan te wenden voor o.a. de uitgaven van de verzekeringsmaatschappij terug te betalen tot het beloop van een nog te indexeren bedrag van 375,00 euro per betrokken scooter.

Indien na de huurperiode blijkt dat hieruit alsnog schade en/of kosten voortvloeien machtigt huurder(s) hierbij verhuurder al deze kosten in rekening te brengen voor de huurder(s).

In geval van een aanrijding verplicht de huurder(s) zich er toe een schriftelijke volledig correct ingevuld Europees aanrijdings-formulier en/of eventueel proces-verbaal nummer voor te leggen aan de verhuurder. De huurder(s) zal zich onthouden enige niet waarheidsgetrouwe (aansprakelijkheid ) erkentenis te doen. Indien eender welke eis of aanklacht wordt ingediend wegens dood, persoonlijk letsel of schade aan eigendom, toestand, gebruik of benutting van het gehuurde goed, dient de huurder(s) de verhuurder hiervan onverwijld in kennis te stellen en de verhuurder een exemplaar te verschaffen van iedere vordering, kennisgeving, dagvaarding, procedure en pleidooi welke hij in verband hiermee heeft ontvangen terwijl hij met de verhuurder dient samen te werken bij de verdediging hiervan.

Indien de huurder(s) niet (tijdig) aan bovenvermelde verwittigingsplicht voldoet en zulks zou leiden tot verlies van aanspraken op een verzekeringsuitkering of van de mogelijkheid om een derde aansprakelijk te stellen voor de opgelopen schade /het opgelopen verlies of op enig andere wijze de verhuurder zou schaden is de huurder(s) voor deze schade aansprakelijk en zal hij de verhuurder hiervoor volledig vrijwaren.

Wanneer de huurder(s) door bedrog of het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens de verzekering van de verhuurder rechtstreeks of onrechtstreeks misleidt bij een beoordeling en deze later het bedrog vaststelt en daarmee het bewijs levert dat zij hun prestaties hadden kunnen weigeren. Dan zal de huurder(s) voor de opgelopen schade /het opgelopen verlies of op enig andere wijze de verhuurder zou schaden is de huurder(s) voor deze schade aansprakelijk en zal hij de verhuurder hiervoor volledig vrijwaren.

In geval van een ongeval waarbij de huurder(s) in fout is en het voertuig niet meer rijklaar is of bij  een eventuele inbeslagname van het voertuig na een ongeval of na een eventuele inbeslagname van het voertuig na een drank -en/of drugscontrole of andere oorzakelijk gevolg waardoor het voertuig die dag niet bij de verhuurder kan ingeleverd worden zoals voorgeen afgesproken. Dan zal zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist de huurder(s) instaan voor inkomstenderving door het niet kunnen verhuren van het voertuig, deze inkomstenderving bedraagt 120 euro per dag. Dit bedrag zal vermenigvuldigd worden met het aantal dagen tot het bewuste voertuig terug en eventueel wanneer nodig zou zijn hersteld bij de verhuurder staat. Bijkomstig is ook het bedrag terug te betalen dat wordt gedeponeerd voor de opheffing van een op het voertuig gelegd beslag. Voor alle administratiekosten hiervoor is een bedrag verschuldigd van 250 euro. Los daarvan zijn ook alle andere kosten ten laste van de huurder(s).

De huurder is aansprakelijk voor alle schade waarvoor de verzekering van de verhuurder geen dekking geeft. Eigen schade (schade aan het gehuurde goed) wordt volledig verhaald op de huurder.

In geval van een schadegeval waarbij de huurder(s) in fout is zal de huurder(s) ook instaan voor de uitgaven van de verhuurder aan de verzekeringsmaatschappij en dit is de nog te indexeren vrijstelling van 375,00 euro.

Bij schade met derden is de verhuurder gemachtigde om een kopie van rijbewijs en identiteitskaart te nemen daar dit aan de verzekering dient voorgelegd te worden.

DIEFSTAL OF VERMISSING

Bij diefstal/vermissing wordt door de huurder van betreffende voertuig onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie.

Diefstal of vermissing is in geen enkel geval verzekerd en de huurder is dan ook volledig aansprakelijk voor de gemaakte kosten en/of schade, huidige nieuw aankoopwaarde van het gestolen goed, administratieve kosten en de daaruit ontstane huurderving.

De huurder(s) is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde boorddocumenten en kentekenbewijs van het respectievelijke voertuig. En dan zal zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist de huurder(s) instaan voor het doorberekenen van alle administratiekosten betreffende aangifte en duplicaat aanvraag van verschuldigd bedrag van 250 euro en voor het inkomstenverlies door niet kunnen verhuren is de huurder(s) een inkomstenderving van 120 euro per dag verschuldigd. Los daarvan zijn ook alle andere kosten ten laste van de huurder(s).

Om risico op diefstal van het voertuig te voorkomen dient de huurder(s) bij het parkeren (op de  centrale steunvoet op een vaste ondergrond ) dit te doen op een veilige en zichtbare plaats, altijd de sleutel uit het contact te halen, het stuurslot vast te zetten en meegeleverde slot te gebruiken, helm in de topkoffer te steken en op slot te doen of mee te nemen en het zadel slotvast te maken zodat eventuele persoonlijke goederen en boorddocumenten veilig achter blijven.

Stalling ’s nachts dient te gebeuren in een gewaarborgde en af te sluiten ruimte. Het correcte en volledige adres van de plaats van stalling dient bij vertrek aan de verhuurder kenbaar gemaakt te worden.

Diefstal of vermissing is in geen enkel geval verzekerd, de huurder(s) blijft in alle gevallen, ongeacht de omstandigheid, verantwoordelijk voor het gehuurde goed. Hij is dan ook volledig aansprakelijk voor de gemaakte kosten en/of schade en behoudt de verhuurder het recht om de aankoopwaarde volledig aan te rekenen aan de huurder(s). Dit betreft de aankoopwaarde van een andere nieuwe scooter van hetzelfde merk en type met dezelfde accessoires, nieuwwaarde van hetzelfde type of het vernieuwde model type houder voor gsm en oplader en helm en eventuele kinderzitje en/of picknickmand. De schade door huurderving van 120 euro per dag alsook een schadevergoeding voor de administratie van 250 € zijn daarbij niet inbegrepen.

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Het gehuurde goed is door de verhuurder in Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) verzekerd voor de huurder(s). De huurder(s) verklaart uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van alle bepalingen van de verzekeringspolis en hij verbindt zich er toe alle bepalingen van deze polis die hem aanbelangen, stipt na te komen.

Op zijn verzoek kan hij beschikken over een exemplaar van de polis. Deze heeft men ook nog eens ter inzage op de website www.eteamscooters.be en ter inzage waar Eteamscooters gevestigd is.

Indien door het gedrag of de wanprestatie van de huurder(s) één of meerdere risico’s en/of waarborgen gedekt door de verzekeringspolis, zouden geschorst of geannuleerd worden, verbindt de huurder(s) zich er toe de verhuurder te vrijwaren voor alle schade die ingevolge hiervan in hoofde van de verhuurder zou kunnen ontstaan. In geval van schade of letsel aan derden, kunnen mogelijke daaruit voortvloeiende kosten verhaald worden op de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering van de verhuurder naargelang zij deze aanschouwen binnen hun bepalingen. Eender welke schade aan derden veroorzaakt door de huurder(s) voor zover deze niet gedekt is door de BA polis of niet ten laste wordt genomen door de BA verzekeraar zijn ten laste van de huurder(s) en zal de verhuurder hiervan dus volledig gevrijwaard worden voor al deze kosten.

Conform de Belgische Verzekeringswetgeving kunnen in geval van eigen letsel en mogelijke daaruit voortvloeiende kosten niet verhaald worden op de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering van de verhuurder. En zal de huurder(s) hiervoor zelf instaan en de verhuurder hiervan volledig vrijwaren.

In geval van een schadegeval waarbij de huurder(s) in fout is zal de huurder(s) ook instaan voor de uitgaven van de verhuurder aan de verzekeringsmaatschappij en dit is de nog te indexeren vrijstelling van 375,00 euro.

De huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat er met betrekking tot het gehuurde goed geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen, die door de huurder gewenst mochten worden, dienen door de huurder zelf en voor eigen rekening worden afgesloten.

Wordt het voertuig opgeëist omwille van smokkel, wapenbezit, handel of vervoer van verdovende middelen, of om welke andere reden dan ook, dan vervallen alle verzekeringsvoorwaarden en zullen alle uitgaven en onkosten rechtstreeks aan de huurder(s) doorgerekend worden.

De aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal, geweldpleging of heling de macht over het omschreven rijtuig hebben verschaft is echter niet gedekt.

SCHADELOOSSTELLING

Alle onkosten - niet gedekt door of terug vorderbaar door de verzekering - aan ieder persoon, voertuig of andere ontstaan uit of in verband staan met het gebruik, de werking of de toestand van het gehuurde goed zijn ten laste van de huurder(s).

De huurder(s) doet hierbij uitdrukkelijk en volledig afstand van verhaal ten opzichte van de verhuurder, zijn personeel en andere medewerkers en dit ook voor eventuele fouten begaan door deze voor, tijdens of na een activiteit. Deze afstand van verhaal geldt voor alle schade geleden door de huurder(s) zelf.

De huurder(s) verbindt zich er toe de verhuurder ten allen tijde te vrijwaren voor alle vorderingen die derden tegen de verhuurder zouden stellen op grond van gelijk welke schadefeiten en fouten of nalatigheden van de verhuurder, zijn personeel en andere medewerkers.

Bij het niet onmiddellijk na het eerst gedane verzoek te voldoen van het totale door de verhuurder(s) geleden kosten die ten laste vallen van de huurder(s) , zoals daar kunnen zijn opgelopen boetes tijdens periode van verhuur, kosten ten gevolge van schade en/of ongeval of diefstal zoals hierboven uitgebreid omschreven, de meerkosten die niet gedekt zijn door de eventuele som van ingehouden waarborg(en) en andere niet nader genoemde kosten, zal een eenmalig herinnering in de vorm van een aangetekend schrijven gedaan worden. Daarna komen naast de kosten van deze reeds verschuldigde bedragen ook alle andere kosten waaronder daar zijn ook de administratiekosten, de gevolgschade als de economisch geleden schade door inkomstenverlies voor de periode van niet kunnen verhuren, nalatigheidsintresten, wettelijke rente, incassokosten, schade eis, alle erelonen en alle gerechtelijke alsook alle buitenrechtelijke niet nader genoemde kosten volledig ten laste van de huurder(s).

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE KLANTENGEGEVENS

Voor Eteamscooters is de bescherming van klantengegevens uiterst belangrijk. Wij verbinden ons ertoe geen data door te verkopen of te delen met derden. De klantengegevens zullen enkel gebruikt kunnen worden voor het versturen van onze promoties, nieuwsbrieven en dergelijke waarvan deze zich kan ontdoen van deze meldingen door zich uit te schrijven via mail.

KLACHTEN & GESCHILLEN: BEVOEGDE RECHTBANKEN, TOEPASSELIJKE WETGEVING

Elke klacht dient via een aangetekend schrijven te gebeuren aan het adres van de verhuurder. Om geldig te zijn dient dit binnen 7 dagen na reservatiedatum te gebeuren. Laattijdige klachten zullen niet meer behandeld worden.

De huurder(s) is er toe gerechtigd deel te nemen aan de verdediging van eender welke dergelijke eis of vordering, zonder een eis te kunnen instellen die in mindering zou kunnen komen op de eis van de verhuurder. De huurder(s) betaalt aan de verhuurder ook alle kosten en uitgaven terug (met inbegrip van de advocaathonoraria) welke door de verhuurder werden gemaakt om de rechten van de verhuurder krachtens huidige overeenkomst te vrijwaren.Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van de verhuurder.

CORRESPONDENTIE

Deze gebeurt om praktische redenen steeds met dezelfde huurder die de reservering aanvroeg dit om misverstanden te vermijden. En bij elke correspondentie dient het reservatienummer dat toegewezen is vermeld te worden.

 

TOT SLOT

Alle meldingen van zijn slechts geldig via mail en pas na goedkeuring van ons bent u zeker van aanvaarding. Bij elke correspondentie gelieve dan ook het toegewezen reservatienummer te vermelden.Huurders verklaren voorafgaande aan de huurperiode kennis te hebben genomen alsook deze persoonlijk te hebben gelezen en begrepen en alsmede door reservatie en/of deelname akkoord te gaan met deze huurvoorwaarden van verhuurder en de voorwaarden van zijn verzekering.

bottom of page