top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

 Algemeen
 

Eteamscooters biedt zijn klanten de mogelijkheid om via de webshop online te bestellen volgens onderstaande algemene voorwaarden. 
 
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer
Artikel 3 – Toepasbaarheid
Artikel 4 – Aanbod
Artikel 5 – Overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het Herroepingsrecht – verplichtingen van de Consument
Artikel 9 – Uitoefening van het Herroepingsrecht – verplichtingen van de Ondernemer
Artikel 10 – Prijs
Artikel 11 – Levering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Garantie
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Overmacht
Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 18 – Slotbepalingen

Artikel 19 - Annulering - en terugbetaalbeleid
Bijlage I – Modelformulier voor herroeping
 
 
Artikel 1.             Definities


In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder :
-  Bedenktijd : de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
-  Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, ambachts- of beroepsactiviteit;
-  Dag : kalenderdag;
- Duurzame gegevensdrager : elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk gericht is, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
- Herroepingsrecht : de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
- Ondernemer : Eteamscooters, de rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft en die producten of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt; 
- Overeenkomst op afstand : een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
- Modelformulier voor herroeping : het in bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
- Techniek voor communicatie op afstand : Ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Ondernemer en Consument kan gebruikt worden voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.
 

 

Artikel 2.             Identiteit van de Ondernemer
 
Deze website is eigendom van :
Eteamscooters
www.eteamscooters.com

Adres: Steenweg op Rijkevorsel 22

2330 Merksplas
E-mail : info@eteamscooters.com
Ondernemingsnummer : BTW 0767.240.009
IBAN: BE 18 3631 7604 7865

 
 
Artikel 3.             Toepasbaarheid
3.1. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.eteamscooters.comen alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen opgeslagen worden op een duurzame gegevensdrager door middel van een pdf-bestand.
 
3.2. De overeenkomst tussen Eteamscooters en de Consument komt tot stand op het moment dat de Consument de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Eteamscooters heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 
Artikel 4.             Aanbod
4.1. Alle online aanbiedingen van eteamscooters zijn vrijblijvend. De inhoud van de website en alle andere aanbiedingen zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Eteamscooters kan echter geen garanties geven over de informatie die is verleend door derden. Onverminderd het voorgaande zijn alle op de website opgegeven kenmerken indicatief zodat Eteamscooters niet aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Enkel de gedurende de online bestelprocedure bevestigde kenmerken zijn verbindend.
 
4.2.        Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.
 
4.3. Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Eteamscooters doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen kan Eteamscooters hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en zal Eteamscooters u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
 
Artikel 5.             Overeenkomst
 
5.1. Eteamscooters bevestigt via een duurzame gegevensdrager de ontvangst van de aanvaarding van de overeenkomst. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Eteamscooters bevestigd is, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 
5.2. Eteamscooters zal uiterlijk bij levering van het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen :
a) de voornaamste kenmerken van de geleverde producten en diensten         
b) het adres van de vestiging van Eteamscooters waar de Consument terecht kan voor eventuele klachten
c) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht kan gebruik maken ofwel een duidelijke melding met reden inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht
d) het modelformulier voor herroeping, indien de Consument zich hierop kan beroepen
e) de informatie over garanties en de dienst na verkoop
f) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, eveneens en voor zover van toepassing de kosten van aflevering, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand
 
5.3.        Eteamscooters treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien de Consument opteert om elektronisch te betalen, dan zal Eteamscooters daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 
5.4. Eteamscooters kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van deze overeenkomst op afstand. Indien Eteamscooters op grond van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan (bestelling door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures, problemen bij vorige bestellingen), is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 
Artikel 6.             Herroepingsrecht
Voor alle producten gekocht bij Eteamscooters heeft de Consument volgens artikel VI.47 e.v. van het Wetboek van Economisch Recht, een Bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op het moment vanaf de fysieke ontvangst name door of namens de Consument.
Onverminderd de verdere voorwaarden en wijze van uitoefening van het Herroepingsrecht , beschikt de Consument bij de aankoop van producten bij Overeenkomsten op afstand in de zin van artikel I.8, 15 ° van Boek I, Titel 2, Hoofdstuk 4 van het Wetboek van Economisch Recht over een Bedenktijd en Herroepingsrecht van 14 dagen:

 

De Consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

De Consument beschikt niet over het recht om van de verkoop af te zien indien de geleverde producten duidelijk gebruikt zijn of indien de producten niet op een correcte wijze en goed beschermd worden teruggezonden, d.w.z. in hun oorspronkelijke verpakking, in een perfecte staat voor herverkoop (niet beschadigd, niet gehavend of vervuild door de klant) en met alle eventuele accessoires inbegrepen. Ook zal de consument geen door hemzelf fout of ondoordacht gemonteerde onderdelen kunnen terugsturen. De Consument beschikt evenmin over het recht om van de aankoop af te zien indien een product speciaal voor de Consument op maat werd gemaakt en/of indien de verzegeling van het product is verbroken.

 
Artikel 7.             Bedenktijd
7.1. Tijdens de Bedenktijd verwacht Eteamscooters van de Consument dat hij zorgvuldig omgaat met de verpakking en de producten. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 
7.2. De Consument is verplicht om tijdens de bedenktijd de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren en na te gaan of de geleverd producten aan de overeenkomst beantwoorden.
 
Artikel 8.             Uitoefening van het Herroepingsrecht – verplichtingen van de Consument
8.1.Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de voormelde Bedenktijd van 14 kalenderdagen door middel van het modelformulier voor herroeping, zoals in bijlage aan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden toegevoegd, dan wel via een ondubbelzinnige (schriftelijke) verklaring per mail aan info@eteamscooters.com of per aangetekend schrijven die aan Eteamscooters is overgemaakt.
 
8.2. Na ontvangst van het ingevulde modelformulier voor herroeping of de (schriftelijke) verklaring per mail of het aangetekend schrijven van de Consument, zal Eteamscooters de Consument binnen 5 kalenderdagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de herroeping sturen met daarbij een retouretiket van de gebruikelijke transportdienst en instructies voor het retourneren van het product.
 
8.3. Binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop hij zijn beslissing tot herroeping van de overeenkomst overeenkomstig deze Algemene Verkoopsvoorwaarden aan Eteamscooters heeft meegedeeld, stuurt de Consument het product terug naar Eteamscooters samen met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking. De bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 
Producten moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:
Eteamscooters


België
 
8.4. Indien de Consument de producten op een andere wijze dan deze vermeld onder artikel 9.3. van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden terugbezorgt aan Eteamscooters, zijn de daaraan verbonden kosten ten laste van de Consument.
 
8.5. Als de Consument gebruikt maakt van het Herroepingsrecht, dan worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 
Artikel 9.     Uitoefening van het Herroepingsrecht – verplichtingen van de Ondernemer
9.1. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, dan betaalt Eteamscooters het complete aankoopbedrag binnen 14 dagen na de dag waarop ze geïnformeerd werd van de beslissing van de Consument om overeenkomstig deze Algemene Verkoopsvoorwaarden de overeenkomst te herroepen.  Als echter blijkt dat de producten niet conform de voorwaarden van het Herroepingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval eigendom van de Consument voor zover deze haar betalingsverplichting heeft nageleefd. Op vraag van de Consument kan het product opnieuw verstuurd worden naar de Consument, mits het betalen van de bijhorende verzendingskosten.
 
9.2.  In afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 10.1. van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, heeft de Onderneming wel het recht om te wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.
 
Artikel 10.          Prijs
10.1. De in het aanbod genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld.
 
10.2.  Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 
10.3. Als Eteamscooters met de Consument een bepaalde prijs overeenkomt, is Eteamscooters niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen en bepalingen. Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan de Consument de overeenkomst op elk moment kosteloos ontbinden.
 
Artikel 11.          Levering
11.1. Eteamscooters zal de grootst mogelijke zorg in acht nemen bij de uitvoering van de bestellingen. De leveringskosten worden meegedeeld voordat de overeenkomst wordt bevestigd.
 
11.2.  Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Eteamscooters kenbaar heeft gemaakt.
 
11.3. De levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. De zending wordt steeds verstuurd met een aangetekende en verzekerde zending . De zending wordt steeds met een trackingnummer gevolgd.
 
11.4.   De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
 
11.5.  Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de Consument hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. Mocht een product niet op voorraad zijn, dan krijgt de Consument bericht met de levertijd.  De Consument heeft in deze  gevallen het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding van de overeenkomst zal Eteamscooters het bedrag dat de Consument betaald heeft, onverwijld terugbetalen.
 
11.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Eteamscooters tot het moment van bezorging aan de Consument.
 
 
Artikel 12.          Betaling
12.1.  Eteamscooters blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling en het eventueel meerdere verschuldigde door de Consument. Het risico voor de geleverde producten is evenwel ten laste van de Consument vanaf het moment van de levering. De Consument is verplicht zorg te dragen voor de verkochte producten en alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.
 
12.2. De betaling van producten geschiedt uitsluitend via de voorgestelde online betaalmiddelen en worden geacht te hebben plaatsgevonden op de zetel van Eteamscooters.
 
12.3.  Om een veilige online betaling en de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft de Consument geen speciale software nodig.
 
12.4. De Consument dient het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 dagen na het ingaan van de Bedenktijd. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is deze, nadat hij door Eteamscooters gewezen is op de te late betaling en Eteamscooters de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, op het alsnog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Eteamscooters gerechtigd de door hem gemaakte incassokosten in rekening te brengen.
 
Artikel 13.          Garantie
13.1. Eteamscooters erkent het bestaan van en verbindt er zich toe alle wettelijke waarborgen van conformiteit van de producten na te leven.
 
13.2. Eteamscooters volgt de officiële garantie richtlijnen van zijn leveranciers. Deze kunnen per merk verschillend zijn en zullen daarom altijd worden vermeld bij aankoop van een artikel.
 
13.3. Eteamscooters is verantwoordelijk voor de afhandeling van de garantie. De verzendingskosten die hiermee gepaard gaan, vallen ten laste van de Consument.

 

13.4. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek of schade is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig  of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 

13.5. Geconstateerde waterschade op elektronische delen, vallen niet onder de garantie. Eteamscooters maakt iedere elektrische scooter spatwaterdicht en is dus niet aansprakelijk voor eventuele opgelopen waterschade aan het door Eteamscooters geleverde elektrisch product.


Artikel 14.          Klachtenregeling
14.1. Klachten of betwistingen over het gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de producten en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf voormelde levering moeten uiterlijk binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop de Consument  dit gebrek vaststelt schriftelijk per mail aan info@eteamscooters.comof per aangetekend schrijven gemeld worden aan Eteamscooters.
 
14.2. De ingediende klachten of betwistingen worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Eteamscooters binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
14.3.  In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van Eteamscooters beperkt tot de omruiling van de producten. Elke aansprakelijkheid van Eteamscooters beperkt zich in ieder geval tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 
Artikel 15.          Geschillen
15.1.  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 
15.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten met Eteamscooters worden voorgelegd aan de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement , onverminderd het recht van Eteamscooters om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement waar de Consument zijn woonplaats of zetel heeft.
 
Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil kan beroep gedaan worden op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.
 
Artikel 16.          Overmacht
Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet- of telecommunication storingen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmacht situatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.
 
 
Artikel 17.          Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Eteamscooters of rechthoudende derden.
 
 
Artikel 18.          Slotbepalingen
18.1. Indien hetzij Eteamscooters, hetzij de Consument nalaat om één of meerdere van haar verplichtingen tijdig na te komen, dan heeft de andere partij het recht hetzij om haar verplichtingen op te schorten totdat de verzuimende partij haar verplichting(en) heeft nagekomen, hetzij om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden mits passende kennisgeving, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.
 
18.2. Indien één of meer bepalingen of gedeelten van bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden nietig of niet rechtsgeldig zijn of worden, zullen de overige (deel)bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en/of verbonden overeenkomsten nog van kracht blijven.
 
18.3. Wanneer door Eteamscooters gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgende afwijkingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat haar recht onverlet alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te eisen.
 

19.Annulering - en terugbetaalbeleid

Algemeen

Eteamscooters verkoopt producten & diensten die gebonden zijn aan een leveringsdatum. Indien u een aangekochte dienst of product wenst te annuleren, dan krijgt u tot 14 dagen voor de geplande datum het volledige aankoopbedrag retour. Indien u wenst te annuleren 14 tot 7 dagen voor de geplande datum, dan krijgt u 50% van het aankoopbedrag retour. Indien u in de laatste week voor de uitvoering wenst te annuleren kunnen we u helaas geen geld teruggeven.

Om tot teruggave van uw aankoopbedrag over te kunnen gaan, geeft u uw afmelding per mail door. De datum waarop de mail bij Eteamscooters binnenkomt is daarbij bepalend voor het eventueel te restitueren bedrag. U vermeldt hierbij duidelijk onder welke naam en met welk e-mailadres u zich heeft aangemeld. Tevens vermeld u het bankrekeningnummer waarop u de terugbetaling wenst te ontvangen (IBAN nummer en juiste tenaamstelling bij dit IBAN nummer).

Terugbetalingen

Als uw verzoek om terugbetaling wordt gehonoreerd of afgewezen dan ontvangt u hiervan een bevestiging per email. Eteamscooters streeft ernaar om binnen 14 dagen tot terugbetaling over te gaan als dit toegekend is.

Hulp nodig?

Neem contact op met info@eteamscooters.com voor vragen over het annulerings- en terugbetaalbeleid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 : Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan
Eteamscooters
Dienst na verkoop
België
E-mail : info@eteamscooters.com
 
 
 
 
 
 
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 
 
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
Naam /Namen consument(en) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Adres consument(en) ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Datum …………………………………………………………………………………………………
 
 
 
Handtekening van consument(en)
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

bottom of page